Voyage Privé: luxe verblijf, hoogwaardige vakantie, privéverkoop op internet

Algemene Verkoopvoorwaarden van 01/06/2015

Inleiding

De prestaties die vermeld zijn op de internetsite http://www.voyageprive.com, worden aangeboden door de firma VPG, die deze site uitgeeft onder publicatiebeheer van de heer Denis PHILIPON als president van de firma VPG. U kunt telefonisch contact opnemen met de firma op het volgende nummer (tel. 02 808 32 16). De naam, de rechtsvorm, het adres en het telefoonnummer van de host van de site zijn op de site vermeld.

Op de bovengenoemde site , biedt de firma VPG de volgende prestaties te koop aan: :

 • toeristische arrangementen,
 • accommodaties,,
 • cruises,
 • recreatieve activiteiten,
 • alleen vluchten,
 • reis- en WA-verzekeringen die van toepassing zijn op de bovengenoemde prestaties,
 • cadeaubonnen en kuren.

VPG is een SAS met een kapitaal van 988.038 euro gevestigd te Le Patio - Entrée B Etage 2, 684 avenue du club hippique, 13090 AIX EN PROVENCE, ingeschreven bij het handelsregister van AIX EN PROVENCE onder nummer 479 345 043, ingeschreven bij het register van reis- en verblijfsoperators onder nummer IM013100142 evenals de APS garantie, met BTW-nummer FR53479345043.

VPG heeft onder de voorwaarden zoals voorzien inhet Franse Wetboek van Toerisme bij de verzekeringsmaatschappij HISCOX France, SARL met een kapitaal van € 1.524.490,17, gevestigd te 19, rue Louis Legrand 75002 Parijs , een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten die met name de financiële gevolgen dekt die ten laste kunnen komen van de verzekerde op grond van lichamelijk letsel, materiële en immateriële schade van haar klanten, haar aanbieders of derden ten gevolge van fouten, onjuiste opvatting van feiten , verzuim of nalatigheid begaan tijdens de uitvoering van haar activiteiten als reisorganisatie, en dit ter hoogte van 10.000.000 euro per schadegeval en per verzekeringsjaar voor ongeacht welke schade. CPG heeft een verzekeringscontract afgesloten onder nummer HARCP0082915.

Om onze juridische relaties duidelijk uiteen te zetten, raden wij u aan zorgvuldig kennis te nemen van deze algemene verkoopvoorwaarden en de wettelijke bepalingen opgenomen in de wet nr. 92-645 van 13 juli 1992 inzake uitvoeringsvoorwaarden van activiteiten met betrekking tot de organisatie en verkoop van reizen en verblijven en verordening nr. 94-490 van 15 juni 1994 aangaande de toepassing van artikel 31 van die wet, die met name wettelijk is vastgelegd in de artikelen L 211-1 en volgende van het Franse Wetboek van Toerisme en de artikelen R 211-1 en volgende van dezelfde wet.

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

« "SITE" » betekent de internetsite http://www.voyageprive.com, uitgegeven door de firma VPG.

« "PRESTATIE"» betekent een dienstverlening zoals het verstrekken van vliegtickets, accommodatie, toeristische arrangement en/of verzekeringen, etc…

« "BESTELLING"» betekent elke reservering die door de gebruiker rechtstreeks op de internetsites of telefonisch wordt uitgevoerd.

« VOUCHER » ou « "VOUCHER" of "TEGOEDBON" » : document uitgegeven door VPG waarmee prestaties verkregen kunnen worden in hotels, restaurants en in het algemeen bij aanbieders van VPG.

« "AANBIEDER"» betekent elke aanbieder of leverancier van VPG waaronder met name luchtvaartmaatschappijen, hotels, hotelresidenties, touroperators, attractieparken, restaurants, verzekeringsmaatschappijen, reisbureaus, makelaars, beheerders van seizoensverhuur (inclusief zelfstandige eigenaren)

« "U" of "DE GEBRUIKER"» betekent elke persoon die de site of de callcentra gebruikt waarvan de contactgegevens hierna worden vermeld om de prestaties die door VPG worden aangeboden te reserveren, te bestellen en/of te kopen

« "BESCHRIJVING"» De informatiebladen die op de site staan vormen een aanbieding en verplichten de partijen. Hiertoe is bij het plaatsen van elke bestelling het informatieblad van de prestatie beschikbaar op de account van de gebruiker.

VPG doet haar uiterste best om per geselecteerd hotel foto's en illustraties te verstrekken die een beeld geven van de aangeboden prestaties. Er kunnen zich echter minieme verschillen voordoen tussen de foto's in de informatiebladen en de geleverde producten.

« "ALLEEN VLUCHT" » : vervoer via de lucht dat geen onderdeel uitmaakt van een arrangement.

« SPECIALE VLUCHT » : chartervlucht die per definitie niet staat tussen de lijnvluchten van een van de luchtvaartmaatschappijen en door een touroperator wordt gecharterd. .

« LOW COST VLUCHTEN » : Vervoer via de lucht dat tegen een speciaal tarief worden verkocht.

« FLASH VERKOOP » benaming voor een verkoopgebied op de site waarin prestaties tegen kortingsprijzen worden aangeboden voor een periode van gemiddeld vijf tot zeven dagen, in tegenstelling tot de permanente verkoop die ook op de site wordt aangeboden.

« DYNAMISCH ARRANGEMENT » dit is een verblijf waarvoor de gebruiker op eigen verantwoordelijkheid zelf minstens twee prestaties heeft gecombineerd die afzonderlijk op de site te koop zijn, bijv.: alleen een vlucht + een accommodatie.

« HUURPRODUCT/SEIZOENVERHUUR » betekent elk verhuurproduct voor gemeubileerde seizoensaccommodatie (bijvoorbeeld villa's, huizen, chalets, appartementen, ...), m.u.v. apartment hotels, waarvoor een contract is afgesloten voor een maximale, niet verlengbare duur van negentig opeenvolgende dagen.

" MYSTERY HOTEL" betekent een hotel dat door ons team is gekozen en waarvan de naam u pas wordt meegedeeld bij ontvangst van uw reisdocumenten.

ARTIKEL 2 – TOEPASSINGSBEREIK

De algemene verkoopvoorwaarden van VPG zijn geldig vanaf 2 juli 2014. Deze versie annuleert en vervangt de vorige versies.

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de site, met name op de commercialisering via internet en per telefoon van alle prestaties die op de site door de firma VPG worden aangeboden.

Het is dus van essentieel belang dat de gebruiker de Algemene verkoopvoorwaarden waarnaar via een hypertextlink op elke pagina van de site wordt verwezen, zorgvuldig leest. Wij raden de gebruiker met name aan deze voorwaarden te downloaden en/of te printen om een kopie in bezit te hebben op de dag van zijn bestelling, aangezien de voorwaarden aan wijzigingen onderhevig kunnen zijn en deze wijzigingen niet van toepassing zijn op eerdere bestellingen van prestaties.

De Algemene verkoopvoorwaarden van VPG kunnen aangevuld worden met bijzondere verkoopvoorwaarden die op de informatiebladen van de prestaties vermeld staan en door de verkoopvoorwaarden van aanbieders die te vinden zijn op hun internetsite of ter plaatse.

ARTIKEL 3 - VERKLARINGEN VAN DE GEBRUIKER

Elk gebruiker verklaar juridisch bevoegd te zijn tot het aangaan van een contract met de firma VPG, dat wil zeggen dat hij minstens 18 jaar oud is, handelingsbekwaam is tot het afsluiten van een contract en niet onder voogdij of curatele staat.

Elke gebruiker verklaart tevens de site te gebruiken conform deze algemene verkoopvoorwaarden in zijn naam en namens en voor rekening van de begunstigden van de door hem aangevraagde prestaties op de site en waarvan hij erkent de gevolmachtigde te zijn (hier de Begunstigden) en die gebonden zijn aan de algemene verkoopvoorwaarden.

L’utilisateur est responsable financièrement de l’utilisation du site faite tant en son nom que pour le compte des Bénéficiaires, sauf à démontrer une utilisation frauduleuse ne résultant d’aucune faute ou négligence de sa part.

De gebruiker is financieel verantwoordelijk voor het gebruik van de site in zijn naam en namens de Begunstigen, tenzij hij frauduleus gebruik aantoont dat niet aan een fout of nalatigheid zijnerzijds is te wijten. De gebruiker garandeert dat de door hem in zijn naam of namens de Begunstigden die zijn gegevens op de sites gebruiken, verstrekte informatie op waarheid berust en exact is.

VPG behoudt zich het recht voor op elk moment geen contract aan te gaan met een gebruiker die frauduleus gebruik maakt van de site of die de handelt in strijd met deze algemene verkoopvoorwaarden.

De firma verwijst hier naar de bepalingen van artikel 313-1 van het Franse wetboek van strafrecht:
"Bedrog is het misleiden van een natuurlijke of rechtspersoon door ofwel het gebruiken van een valse naam of valse hoedanigheid, ofwel misbruik maken van een werkelijke hoedanigheid, ofwel door het gebruik van frauduleuze handelingen en deze persoon op die manier doen besluiten een voor hem of een derde nadelige overdracht van fondsen, waarden of enig ander goed uit te voeren, een dienst te leveren of toe te stemmen in een handeling die een verplichting of afstand behelst. Op bedrog staat een gevangenisstraf van vijf jaar en een boete van € 375.000".

ARTIKEL 4 - AFSLUITEN VAN EEN CONTRACT: HET PLAATSEN VAN EEN BESTELLING

De gebruiker kan de prestatie die aangeboden worden op de site direct online of telefonisch via 02 808 32 16 bestellen na validering van deze algemene verkoopvoorwaarden.

 1. De gebruiker voert een zoekopdracht uit die leidt tot de communicatie van een of meer aangeboden prestaties die overeenkomen met zijn verzoek en/of de gebruiker raadpleegt de aangeboden prestaties in het kader van een flash verkoop die op de site kan worden aangeboden
 2. De gebruiker klikt op de prestatie van zijn keuze om toegang te krijgen tot de beschrijving
 3. De gebruiker vult de gevraagde informatie in en gaat naar een samenvatting van het geheel aan gekozen prestaties en de totaalprijs van de prestatie(s) zodat hij zijn bestelling gedetailleerd kan controleren. De gebruiker controleert of alle weergegeven informatie overeenkomt met de door hem verstrekte informatie aangezien deze na validering van de bestelling niet meer veranderd kan worden
 4. De gebruiker kan vervolgens zijn bestelling valideren, op voorwaarde dat hij de algemene verkoopvoorwaarden heeft geaccepteerd op de site door het vakje "Ik heb kennis genomen van en accepteer de algemene verkoopvoorwaarden van voyageprive.com voor passagiers zoals hieronder vermeld" aan te vinken, of in geval van telefonische reservering, door het per fax terugsturen van het ondertekende contract of door via e-mail te antwoorden op de samenvattende e-mail die door VPG wordt verstuurd met de vermelding ["goed voor akkoord"], VPG herinnert de gebruiker eraan dat een bestelling niet mogelijk is zonder acceptatie van de algemene verkoopvoorwaarden
 5. De gebruiker betaalt zijn bestelling in voorkomende gevallen online en volgens de voorwaarden zoals voorzien in artikel 9 hieronder.
 6. VPG stuurt per e-mail een bevestiging van de bestelling met vermelding van de belangrijkste elementen van het contract, zoals de identificatie van de prestatie, de naam en de gegevens van de gebruiker, de naam van de begunstigden en de aangekocht prestatie(s), de hoeveelheid en de prijs. Alle gegevens die vermeld zijn in deze elektronische bevestiging worden geacht de overeenkomst te zijn tussen de gebruiker en de firma VPG.
 7. VPG stuurt zo snel mogelijk een factuur aan de Gebruiker.

ARTIKEL 5 - VERVOER VIA DE LUCHT

VPG biedt zogenaamde "reguliere", "speciale" of "low cost" vervoer via de lucht aan namens luchtvaartmaatschappijen.

De uitvoeringsvoorwaarden met betrekking tot vervoer via de lucht worden beheerst door de verkoopvoorwaarden van de luchtvaartmaatschappijen.

Derhalve is VPG uitsluitend aansprakelijk in geval van bewezen aan haar te wijten fouten in de levering van het vervoersbewijs.

Ten behoeve van informatievoorziening aan de gebruiker wijst VPG de gebruiker op het volgende:

5.1 - REISVOORWAARDEN

5.1.1 Identiteit van de vervoerder

Conform de artikelen R-211-15 en volgende van het Franse Wetboek van Toerisme wordt de gebruiker geïnformeerd over de identiteit van de contractuele of feitelijke vervoerder(s) die waarschijnlijk de aangekochte vlucht zullen uitvoeren. VPG informeert de gebruiker over de identiteit van de luchtvaartmaatschappij die de vlucht(en) uitvoert. In geval van wijziging van de vervoerder, wordt de gebruiker hierover door de contractuele vervoerder of VPG via elk passend middel geïnformeerd zodra zij hiervan op de hoogte worden gesteld en uiterlijk bij registratie of check-in voor transitvluchten. De zwarte lijst van luchtvaartmaatschappijen in de Europese Unie die niet mogen exploiteren is te vinden op : http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/index_nl.htm

5.1.2 Tijden, routes en vluchthaven

Zodra wij hierover worden geïnformeerd, communiceren wij uitsluitend als indicatie , de tijden van de chartervluchten via het informatieblad. Deze informatie wordt aan u verstrekt ten behoeve van een optimale organisatie voor vertrek, maar kan aan wijzigingen onderhevig zijn. De definitieve vluchttijden worden door de burgerlijke luchtvaart pas tussen 5 dagen en de dag voor vertrek gecommuniceerd en er volgt een oproep van de luchthaven die u binnen dezelfde termijn per e-mail wordt toegestuurd. U moet voor vertrek uw mailbox raadplegen voor informatie over de definitieve tijden en uw oproep printen.

Wijzigingen in tijden en routes, tussenstops, veranderingen van luchthavens, vertraging, gemiste transits, annulering van vluchten maken deel uit van de specifieke beperkingen van luchttransport en kunnen door lichtvaartmaatschappijen worden opgelegd.

Deze beperkingen zijn meestal het gevolg van druk verkeer in het luchtruim tijdens bepaalde periodes, naleving van luchtvaartregels , verwerkingsvertraging van luchthavenapparatuur en dit om de veiligheid van de passagiers te waarborgen.

Bij vertragingen van vluchten, als u een verzekeringscontract nr. 340.022 (optie Assistentie) of nr. 340.033 (optie Multirisico) zoals bedoeld in artikel 16 van deze algemene voorwaarden hebt afgesloten, herinnert VPG u eraan dat u uw declaratie uitsluitend moet indienen bij de verzekeringsmaatschappij Mondial Assistance volgens de in het contract vermelde voorwaarden. De firma VPG is niet verplicht tot enigerlei handeling ten aanzien hiervan.

Ten slotte herinnert VPG de gebruiker eraan dat directe vluchten "non stop" kunnen zijn of dat er een of meer tussenstops kunnen zijn (het is dan dezelfde vlucht volgens luchtvaartmaatschappijen omdat het vluchtnummer identiek is), met al dan niet een wisseling van vliegtuig.

Hetzelfde geldt voor aansluitende vluchten waarbij ook sprake kan zijn van een verandering van vliegtuig. U moet er daarom bij het reserveren van een (reguliere of speciale) vlucht die een tussenstop maakt in een stad met een tweede vlucht die van een andere luchthaven dan de luchthaven van aankomst in die stad vertrekt, dat u genoeg tijd hebt om deze tweede luchthaven te bereiken. Het traject naar deze tweede luchthaven is op uw kosten. Bij sommige maatschappijen kan het traject provincie/Parijs of Parijs/Brussel per trein worden verzorgd. Deze informatie wordt vermeld in "Weergave van de vluchtinfo" bij uw keuze.

5.1.3 De retourvlucht

Ongeacht het type vlucht, regulier, speciaal of low cost, moet de retourvlucht altijd ter plaatse nogmaals worden bevestigd binnen 72 uur voor de geplande vertrekdatum bij de luchtvaartmaatschappij. Voor arrangementen wordt deze formaliteit meestal vervuld door de plaatselijke contactpersoon. Wij wijzen u op het feit dat de procedure verplicht is en dat bij niet-naleving uw plaats niet gegarandeerd kan worden door de maatschappij die deze aan een andere passagier kan toewijzen. Bovendien kunt u via deze procedure ook bevestiging ontvangen over de vluchttijden van de retourvlucht die gewijzigd kunnen zijn. De firma VPG is niet aansprakelijk indien u niet voldoet aan deze bevestigingsverplichting.

5.1.4 Transits

Conform de internationale verdragen zijn transitvluchten niet gegarandeerd. Het is dus raadzaam om geen verplichtingen aan te gaan op dag zelf en de dag na uw heen- en terugvlucht.

5.1.5 No-show bij vertrek

No-show bij het inchecken voor de heenvlucht (speciaal of regulier) leidt automatisch tot annulering van de retourvlucht door de luchtvaartmaatschappij.

Elke onderbroken, verkorte reis of elke niet gebruikte prestatie door u geeft geen recht op terugbetaling, behalve van luchthavenbelasting.

In geval van een gemiste vlucht en indien u een verzekeringscontract 340.033 (optie Multirisico) hebt afgesloten zoals bedoeld in artikel 16 van deze algemene voorwaarden, moet u uw declaratie rechtstreeks indienen bij de verzekeringsmaatschappij Mondial Assistance volgens de in het contract vermelde voorwaarden.

In geval van een onderbreking van het verblijf en indien u een verzekeringscontract 340.222 (optie Assistentie) of 340.033 (optie Multirisico) hebt afgesloten zoals bedoeld in artikel 16 van deze algemene voorwaarden, moet u zich houden aan de annuleringsvoorwaarden zoals vermeld in uw verzekeringscontract Mondial Assistance.

5.1.6 Vervoer van en naar de luchthaven

Als de speciale vlucht die gepland is voor vervoer van en naar de luchthaven, wordt geannuleerd, behouden de maatschappijen zich het recht voor dit vervoer via een andere vervoersmiddel uit te voeren(bus, trein, et.).

5.1.7 Speciale vluchten – charters

De tickets voor speciale vluchten worden op de luchthaven overhandigd op vertoon van een oproep.

Bovendien gelden voor speciale vluchten meestal de specifieke voorwaarden die hierna worden beschreven. Elke plaats die door uw handelen op de heen- en/of terugreis niet wordt gebruikt, kan niet worden terugbetaald, zelfs niet als de vluchtdatum wordt verschoven. Het vrijwillig door u afzien van een speciale vlucht ten gunste van een reguliere vlucht, leidt tot de verplichting tot volledig betaling van de vluchtprijs tegen het geldende tarief.

Ten slotte kunnen in het kader van een speciale vlucht uw vluchttijden gewijzigd worden Wij raden u aan geregeld uw mailbox en voicemailberichten te controleren tot het moment van vertrekt, zelfs als u uw reisdocumenten reeds hebt ontvangen.

5.1.8 Low cost-vluchten

Voor low cost-vluchten gelden de volgende voorwaarden. De convocatie geldt als instapkaart. Het verlies of vergeten van de instapkaart op de dag van vertrek kan bij bepaalde maatschappijen leiden tot het direct betalen van kosten. Uw bagage kunt u op de dag van de reservering optioneel selecteren op onze site. De services aan boord moeten worden betaald (snacks/drankjes). De vliegtickets kunnen meestal niet gewijzigd of terugbetaald worden. Elke plaats op een low cost-vlucht die vanwege u niet wordt gebruikt op de heen- of terugreis, wordt niet terugbetaald, zelfs als de vluchtdatum wordt verschoven. Het door u vrijwillig afzien van een low cost-vlucht ten gunste van een lijnvlucht, verplicht u tot volledige betaling van de prijs van de reis tegen het geldende tarief.

5.1.9 Voorschriften en veiligheid

Het is uw verantwoordelijkheid om de veiligheidsvoorschriften die worden afgekondigd door de luchtvaartmaatschappijen of de bevoegde autoriteiten na te leven, met name:

 • de tijden waarop u voor informatie aanwezig moet zijn op de luchthaven. VPG raadt u aan om minstens drie uur voor de vertrektijd van internationale vluchten en, minstens anderhalf uur voor vertrektijd van binnenlandse vluchten aanwezig te zijn om in te checken.

Let op: personen met een handicap, kinderen zonder begeleiding (UM), passagiers met bagage die buiten de standaardnormen valt of te veel bagage of die reizen met dieren die in het bagageruim geplaatst moeten worden, moeten vooraf contact opnemen met de luchtvaartmaatschappij om het uiterste tijdstip voor inchecken aan te geven.

 • De aan boord van een vliegtuig toegestane voorwerpen. VPG raadt u aan te controleren of de voorwerpen die u in uw handbagage en/of in de cabine bij u wilt houden, toegestaan zijn. Wij herinneren u eraan dat artikelen waarop de internationale IATA-reglementering inzake gevaarlijke stoffen verboden zijn en met name explosieve, ontvlambare, corrosieve, oxiderende irriterende, toxische en radioactieve artikelen, gassen onder druk en voorwerpen die verboden zijn door de Staten.

Voor meer informatie kunt u ook op de site kijken http://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/Bijkomende_reisinformatie/luchthavens/. VPG kan niet aansprakelijk gesteld worden voor instapweigering of het in beslag nemen van een door de maatschappij of de luchthavenautoriteiten als gevaarlijk beoordeeld voorwerp Het is de verantwoordelijkheid van de passagier informatie in te winnen over in het bagageruim of de cabine verboden voorwerpen.

5.1.10 Baby's, kinderen

Baby's (jonger dan 2 jaar) hebben geen stoel in het vliegtuig en derhalve wordt per volwassen passagiers slechts één baby geaccepteerd. De prijs van hun ticket is meestal 10% van het tarief voor volwassenen. Kinderen (van 2 tot 11 jaar) krijgen op sommige vluchten een korting tot 50% maar dit aantal tickets kan beperkt zijn.
De UM (kinderen zonder begeleiding) worden niet altijd toegelaten voor deze basistarieven. Kinderen jonger dan 15 jaar zonder begeleiding van een volwassene die niet als UM reizen, worden geweigerd.
Baby's en kinderen worden als zodanig beschouwd als ze de leeftijd van respectievelijk 2 jaar en 12 jaar nog niet hebben bereikt voordat zij hun retourticket gebruiken.

5.1.11 Zwangere vrouwen

Luchtvaartmaatschappijen kunnen soms de toegang tot het vliegtuig weigeren aan zwangere vrouwen indien zij van mening zijn dat er vanwege de fase van de zwangerschap een risico op vroegtijdige bevalling tijdens het transport bestaat. Het is dus aan de gebruiker haar arts te raadplegen voordat zij een vliegticket op de site besteld.

5.1.12 Bagage

VPG wil u er tevens op wijzen dat sommige luchtvaartmaatschappijen een maximaal stuks bagage en/of een maximumgewicht voor bagage opleggen. In geval van overschrijding, indien dit is toegestaan, moet de gebruiker dus direct een supplement betalen aan de luchtvaartmaatschappij VPG is niet verantwoordelijk voor betaling van een supplement voor een dergelijke overschrijding.

In geval van verlies van of schade aan uw bagage tijdens het vervoer door de lucht , moet u zich in eerste instantie richten tot de luchtvaartmaatschappij:

 • om de maatschappij te laten constateren dat er verlies van of schade aan uw bagage is voor u de luchthaven verlaat,
 • door een declaratie te sturen aan de maatschappij waarbij de volgende originele stukken voegt: vluchtticket, verklaring van verlies, bagage-incheckbon.

De luchtmaatschappij is jegens u slechts aansprakelijk voor de bagage die u aan haar toevertrouwt tegen de vergoeding die is vastgesteld in de internationale verdragen

Wij raden u dus aan een verzekeringspolis af te sluiten die de waarde van deze voorwerpen dekt:

 • indien u een verzekeringscontract nr. 340.022 (optie Assistentie) of nr. 340.033 (optie Multirisico) zoals bedoeld in artikel 16 van dit document hebt afgesloten, herinnert VPG u eraan dat u uw declaratie uitsluitend moet indienen bij de verzekeringsmaatschappij Mondial Assistance volgens de in het contract vermelde voorwaarden. De firma VPG is niet verplicht tot enigerlei handeling ten aanzien hiervan.

5.1.13 Verlies of diefstal van vliegtickets

In geval van verlies of diefstal van uw vliegticket, moet u een specifiek declaratie invullen bij de politie en de luchtvaartmaatschappij en op uw kosten uw retourvlucht regelen door een vliegticket te kopen bij een luchtvaartmaatschappij. Alle gevolgen van verlies of diefstal van een vliegticket komen voor uw rekening. U kunt echter een verzoek tot terugbetaling indienen bij de luchtvaartmaatschappij die hier naar eigen goeddunken gehoor aan kan geven, door een aanvraag met alle originele stukken in te dienen (bon van opnieuw gekochte ticket, instapkaart,...).

5.2 - TICKET - ELEKTRONISCH TICKET

Vliegtickets zijn, met uitzondering van speciale en low cost-vluchten zoals vermeld in paragraaf 5.1.7 en 5.1.8 hierboven, tegenwoordig zogenaamde virtuele "elektronische tickets". U ontvangt na bestelling dus geen "papieren" ticket.

U gebruikt uw elektronische ticket en ontvangt uw instapkaart, u begeeft zich op de luchthaven naar de incheckbalie van de betreffende luchtvaartmaatschappij met de reserveringsbevestiging(e-mail, etc.) en een identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, verblijfskaart, etc.) waarvan u het nummer bij de bestelling hebt doorgegeven.

U moet u dus houden aan de tijden tijdig op de luchthaven aanwezig zijn zoals aan u wordt gecommuniceerd voor het afhandelen van deze formaliteiten.

De overdracht van transportdocumenten vindt plaats conform de bepalingen van artikel 10.1 van dit document.

5.3 - Aansprakelijkheidsbeperking van luchtvaartmaatschappijen

VPG wijst u op het feit dat de aansprakelijkheid van luchtvaartmaatschappijen meestal beperkt is door het nationaal of internationaal recht dat voor hen van toepassing is, of door hun eigen verkoopvoorwaarden die u voorafgaand aan de bestelling hebt geaccepteerd.

5.4 - BIJZONDERE BEPALINGEN OVERDE PRIJS

De prijzen van de alleen vlucht prestaties worden beheerst door de voorwaarden van de artikelen 9-1.1, 9.1.3, 9.2 en 9.3 van dit document.

5.5 - WIJZIGING OF ANNULERING

De voorwaarden voor wijziging of annulering van losse vluchten en hiermee behorende kosten vallen onder de bepalingen van de artikelen 14.1, 14.2.1, 14.3.1 en 15.1 van dit document.

ARTIKEL 6 - VOORWAARDEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP ENKEL HOTELVOORZIENINGEN EN PRESTATIES VAN APARTMENT HOTELS

De bedoelde accommodaties worden door VPG namens de aanbieders aangeboden.

6.1 - CLASSIFICATIE

Het aantal sterren dat een hotel heeft dat in de beschrijving wordt vermeld komt overeen met een classificatie die is opgesteld volgens plaatselijke normen in het merendeel van de ontvangende landen. Het kan echter voorkomen dat in bepaalde landen nog geen officiële toeristisch organisatie bestaat dat deze classificatie opstelt en valideert. In een dergelijk geval is de informatie in onze beschrijving een beoordeling van de leverancier. Deze kunnen dus afwijken van de Franse en Europese normen. VPG doet haar best u zo goed mogelijk te informeren over de omstandigheden van uw accommodatie. De waarderingen van onze beschrijvingen zijn met name gebaseerd op onze kennis van de hotels en de waarderingen die wij van onze klanten ontvangen. Wij behouden ons de mogelijkheid voor om vanwege technische en/of veiligheidsredenen in een geval van overmacht of acties van een derde, een bepaald hotel te vervangen door een hotel van dezelfde categorie dat gelijkwaardige prestaties aanbiedt. Het gaat om uitzonderingen en wij doen ons uiterste best om u in dergelijke gevallen te informeren en u een vervangend hotel aan te bieden zodra wij hiervan op de hoogte zijn.

6.2 - TYPE KAMER

6.2.1 Eenpersoonskamers

Deze beschikken over een eenpersoonsbed. Hiervoor geldt een supplement en ze worden beperkt aangeboden, ze zijn vaak minder ruim, minder comfortabel en minder goed gelegen dan de andere kamers.

6.2.2 Tweepersoonskamers

Deze beschikken over twee eenpersoonsbedden of soms een tweepersoonsbed.

6.2.3 Driepersoonskamers

EDeze zijn meestal zoals een tweepersoonskamer waaraan een extra bed is toegevoegd (let op: dit bed kan kleiner zijn dan de standaard afmetingen).

6.2.4 Vierpersoonskamers:

Deze zijn meestal zoals een tweepersoonskamer waaraan twee extra bedden zijn toegevoegd (let op: deze bedden kunnen kleiner zijn dan de standaard afmetingen). Als er 2 volwassenen en 2 kinderen zijn, wordt indien de oppervlakte van de kamers geen plaats biedt aan meer dan drie personen, een verzoek voor 2 aan elkaar grenzende of met elkaar aangrenzende tweepersoonskamers gedaan (voor zover dit mogelijk is) en wordt het volwassenentarief toegepast (tenzij anders vermeld).

6.2.5 Gezinskamers:

Sommige drie- of vierpersoonskamers hebben 3 of 4 echte bedden met standaard afmetingen en hiervoor gelden geen kortingen

6.2.6 aangrenzende kamers:

Verzoeken om aangrenzende kamers worden in behandeling genomen afhankelijk van beschikbaarheid bij het hotel, waarover VPG u zal informeren.

6.3 - HET BETREKKEN EN VERLATEN VAN DE KAMERS

6.3.1 Wij wijzen u erop dat de internationale hotellerieregels die van toepassing zijn meestal vereisen dat klanten de kamer betrekken vanaf 14.00 uur, ongeacht de aankomsttijd van de vlucht, en dat zij de kamer uiterlijk om 10.00 uur verlaten, ongeacht de vertrektijd van de retourvlucht. Van deze regel kan helaas niet worden afgeweken.

6.3.2 Voor elke reservering van een hotel in FRANKRIJK zonder vervoer, is uw aankomst gepland aan het begin van de middag (vanaf 14.30 uur) behalve indien anders vermeld op uw komende reisdocumenten. U moet de kamer uiterlijk om 10.00 uur verlaten op de dag van vertrek.

6.3.3 Voor elke reservering van een hotel in FRANKRIJK zonder vervoer is uw aankomst gepland aan het begin van de middag (vanaf 16.30 uur) behalve indien anders vermeld op uw komende reisdocumenten. U moet de kamer uiterlijk om 10.00 uur verlaten op de dag van vertrek.

Indien u besluit de kamer te betrekken of te verlaten buiten de hierboven vermelde tijdstippen, wordt een extra nacht in rekening gebracht zonder mogelijkheid van terugbetaling.

6.4 - BABY

VPG raadt ouders van baby's aan om geschikte voeding voor hun baby mee te nemen omdat die niet altijd ter plaatse verkrijgbaar is. Ter plaatse moet u mogelijk een supplement betalen, bijvoorbeeld voor het opwarmen van kindermaaltijden of flessen en/of het plaatsen van een kinderbed waarom bij reservering verzocht moet worden, afhankelijk van beschikbaarheid in het hotel of het apartment hotel.

6.5 - MAALTIJDEN

Maaltijden zijn afhankelijk van de gekozen formule.

6.5.1 : All inclusive: omvat behalve de accommodatie ook ontbijt, lunch, diner en de gebruikelijke drankjes (mineraalwater, vruchtensap, frisdrank, wijn, lokale alcoholische dranken) meestal tussen 10.00 en 22.00 uur. Bepaalde alcoholische dranken zijn niet in de formule inbegrepen en worden door de hotelhouder gefactureerd.

6.5.2: Volpension: omvat behalve de accommodatie ook ontbijt, lunch en diner, zonder drankjes.

6.5.3 Halfpension: omvat behalve de accommodatie ook ontbijt en diner of lunch, afhankelijk van hetgeen gekozen of aangeboden wordt, zonder drankjes.

6.5.4 Bij vol- of halfpension zijn geen drankjes inbegrepen, behalve indien dit uitdrukkelijk in de beschrijving is vermeld. In sommige landen beschikken aanbieders niet altijd over drinkbaar kraanwater, de aankoop van flessen drinkwater komt dan voor rekening van de klant.

Alle extra consumpties die niet zijn opgenomen in de formule moeten ter plaatse aan de hotelhouder worden betaald.
Ter plaatse moet het hotelreglement worden opgevolgd, met name de openingstijden van restaurant of bar en de plaatsen die aangewezen zijn voor het gebruiken van maaltijden of consumpties.

VPG wijst de gebruiker tevens op de volgende punten:

 • Met name in het hoogseizoen kan het voorkomen dat er een onvoldoende aantal parasols, ligstoelen, sportmateriaal etc. is.

De openingstijden van bars, restaurants, discotheken etc. kunnen variëren en worden in alle gevallen bepaald door de directie van het hotel.

6.6 - ZWANGERE VROUWEN – GEZONDHEID

Voor alle reservering voor thalassotherapie, kuurbaden of spa raadt VPG zwangere vrouwen aan hun arts te raadplegen voordat zij de reservering plaatsen, om vast te stelen dat zij medisch in staat zijn een thalassotherapiekuur of andere behandelingen die worden aangeboden in het arrangement, te doen.

Wij informeren u dat niet alle kuren geschikt zijn voor zwangere vrouwen en dat in sommige gevallen deelname aan een kuur niet mogelijk is. Wij verzoeken u bij reservering de fase van uw zwangerschap mee te delen zodat wij onze aanbieders hierover kunnen inlichten.

In principe kan VPG niet aansprakelijk worden gesteld als de kuur slecht wordt uitgevoerd of als de kuur niet kan worden gedaan vanwege uw gezondheidstoestand en er vindt op grond hiervan geen terugbetaling plaats.

6.7 - PRIJS

De prijs van enkel accommodatie valt onder de bepalingen van artikel 9.1.1, 9.2 en 9.3 van deze algemene voorwaarden.

6.8 - WIJZIGING OF ANNULERING

De voorwaarden voor wijziging of annulering van enkel accommodatie en de daarbij behorende kosten vallen onder de bepalingen van de artikelen 14.1, 14.2.2, 14.3.2 van deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 7 - TOERISTISCHE ARRANGEMENTEN

De volgende prestaties vormen een toeristisch arrangement :

- prestaties die voortvloeien uit de voorafgaande combinatie van minstens twee transacties ten aanzien van vervoer, accommodatie of andere toeristische services die niet verband houden met vervoer of accommodatie en die een aanzienlijk deel uitmaken van het arrangement; langer duren dan vierentwintig uur of een overnachting omvatten; die verkocht worden of in verkoop worden aangeboden tegen een all in prijs.

7.1 - VERVOER

De vervoersprestaties die in het arrangement zijn inbegrepen vallen onder de bepalingen van de artikelen 5.1.1 tot 5.4 van deze algemene voorwaarden.

7.2 - ACCOMMODATIE

De prestaties met betrekking tot accommodatie en het verblijf die inbegrepen zijn in een toeristisch arrangement worden beheerst door de bepalingen van de artikelen 6.1 tot 6.8 van dezet algemene voorwaarden.

In de duur van de reizen zijn inbegrepen:

 • De dag van vertrek vanaf het tijdstip van de convocatie op de luchthaven.
De dag van de terugreis tot het tijdstip van aankomst op de luchthaven. De eerste en de laatste dag zijn tevens gewijd aan transport. Daarom kan in het geval de eerste en/of de laatste daag en/of nacht ingekort worden vanwege latere aankomst of vervroegd vertrek vanwege door de luchtvaartmaatschappijen opgelegde tijden, geen terugbetaling plaatsvinden Dit geldt ook als de duur van het verblijf verlengd wordt. Bij chartervluchten moet hiermee rekening gehouden worden en moet u de noodzakelijke maatregelen nemen om uw organisatie persoonlijk en beroepsmatig aan te passen.

7.3 - PRIJS

De prijs van de toeristische arrangementen valt onder de bepalingen van artikel 9 van deze algemene voorwaarden.

7.4 – OVERDRACHT VAN DE PRESTATIE

Conform het Franse Wetboek voor Toerisme kan de klant zijn contract (behalve verzekeringscontracten) overdragen aan een derde op voorwaarde dat hij de firma VPG hierover via aangetekende brief met ontvangstbewijs 7 dagen voor aanvang van het verblijf informeert, onder vermelding van de naam en het adres van de cessionarissen en de deelnemers aan de reis en door aan te tonen dat zij voldoen aan dezelfde voorwaarden als hij voor het uitvoeren van de reis of het verblijf (in het bijzonder met betrekking tot kinderen die tot dezelfde leeftijdsgroep moeten behoren).

Voorafgaand moeten de verkoper en de cessionaris de kosten betalen zoals voorzien in artikel 14.3.2 hieronder, dat wil zeggen volgens de voorwaarden die identiek zijn aan die betreffende de wijziging van toeristische arrangementen .

De verkoper en de cessionaris zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de betaling van een eventueel saldo van de prijs en de extra kosten die overdracht met zich meebrengt.

In alle gevallen waarin de kosten hoger zijn dan de bovengenoemde bedragen (vlucht met niet te wijzigen reservering of anders), is het exacte bedrag aan VPG verschuldigd dat aan de klant wordt gefactureerd op vertoon van bewijsstukken. Aanvullende verzekeringen worden in geen geval terugbetaald en zijn niet overdraagbaar.

7.5 - ANNULERING EN WIJZIGING

De voorwaarden voor wijziging of annulering en de bijbehorende kosten vallen onder de bepalingen van de artikelen 14.1, 14.2.4, 14.3.3 en 15.2 van deze algemene voorwaarden.

7.6 - KUREN - SPORTRECRETATIE

Bij kuren en verzorging die aangeboden worden in spa's, kuuroorden of thalassotherapiecentra of bij sportrecreatie, wijst VPG de gebruiker erop dat vóór de bestelling en vóór de dag van gebruik van de prestatie nagegaan moet worden of alle begunstigden in staat zijn hiervan gebruik te maken en of alle maatregelen met betrekking tot hun gezondheid genomen zijn aangezien VPG niet aansprakelijk is in geval van een incident of een ongeval dat de wijten is aan niet opletten van uw kant

In sommige gevallen wordt een medisch onderzoek van de begunstigden verplicht gesteld door de aanbieders van VPG om er zeker van te zijn dat hun gezondheid voldoet aan de eisen van de aangevraagde prestaties. De firma VPG kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het weigeren van deelname op grond van de resultaten van een medisch onderzoek.

7.7 - AANGEBODEN ACTIVITEITEN

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat bepaalde activiteiten of aangegeven installaties niet altijd aanwezig zijn buiten het toeristische seizoen.

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat bepaalde activiteiten of installaties verwijderd kunnen worden door onze aanbieders, met name door weersomstandigheden, in geval van overmacht of vanwege onvoldoende deelnemers (bijvoorbeeld: teamsport, kinderclub).

De meeste stranden, zelfs zogenaamde "privé" stranden zijn open voor publiek. Mogelijk worden ze niet regelmatig schoongemaakt.

Deze risico's zijn onderdeel van het contract dat u afsluit en VPG kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Bovendien worden vaak sportactiviteiten tegen betaling georganiseerd door aanbieders buiten het hotel. Deze activiteiten worden niet vermeld in de beschrijving van de prestatie en vormen geen onderdeel van het contract. Derhalve is elke vorm van vervoer die hiervoor nodig is, de verantwoordelijkheid van de klant. Het annuleren van deze activiteiten naar goeddunken van de organisator vanwege te weinig deelname, geeft geen recht op terugbetaling.

VPG wijst de gebruiker er ten slotte op dat bepaalde aangeboden activiteiten risico's kunnen inhouden, met name voor jonge kinderen. De firma VPG is niet aansprakelijk in geval van brand of ongeval te wijten aan onoplettendheid van uw kant.

ARTIKEL 8 - BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE SEIZOENSVERHUUR VAN GEMEUBILEERDE ACCOMMODATIES

8.1 INLEIDINGE

VPG wijst de gebruiker op het feit dat zij zich niet presenteert als leverancier van vakantieaccommodaties, maar op haar internetsites het aanbod publiceert van gemeubileerde seizoensaccommodaties die namens en voor rekening van de aanbieders ter beschikking worden gesteld. Derhalve is VPG uitsluitend aansprakelijk in geval van bewezen aan haar te wijten fouten op het moment van reservering.

In haar hoedanigheid van tussenpersoon stuurt VPG de reserveringsbevestiging en een informatieblad van het gehuurde goed en de huurvoorwaarden van de aanbieder zoals vermeld in de beschrijving van het aangebodene. De aanbieder stuurt de factuur rechtstreeks aan VPG. VPG stuurt in de hoedanigheid van tussenpersoon een factuur aan de gebruiker.

De reservering bij VPG houdt in dat de gebruiker de algemene verkoopvoorwaarden en de bijzondere voorwaarden van de aanbieder zoals opgenomen in het informatieblad volledig accepteert en de daarin opgenomen bepalingen ook onvoorwaardelijk accepteert.

8.2 CLASSIFICATIE

Er is geen officiële classificatie voor de verhuur van villa's, chalets, appartementen of andere gemeubileerde seizoensverhuur.

8.3 GEBRUIK VAN HET GOED EN DE VOORZIENINGEN

Het gebruik van de goederen en voorzieningen gebeurt onder de volledige verantwoordelijkheid van de gebruiker.
Indien er specifieke voorwaarden bestaan voor het betrekken en verlaten van het gehuurde goed, worden deze in de beschrijving van het aanbod vermeld en herhaald in het informatieblad dat aan de gebruiker wordt gestuurd. Indien er geen specifieke voorwaarden gelden, betrekken klanten de accommodatie vanaf 14.00 uur en vertrekken voor 12.00 uur.

8.4 BORGSOM

Bij overhandiging van de sleutels bij aankomst moet de gebruiker een borgsom overhandigen waarvan het bedrag kan variëren afhankelijk van de omvang van het gehuurde goed. Dit bedrag wordt vermeld in de beschrijving en herhaald in het informatieblad dat aan de gebruiker wordt gestuurd. Afhankelijk van de voorwaarden voor overhandiging van de sleutels kan de borgsom per cheque of bankpas worden betaald. In geval van weigering tot betaling, kan de toegang tot de accommodatie worden ontzegd.
In alle gevallen wordt de borgsom teruggegeven binnen een termijn van maximaal een maand vanaf vertrek, met aftrek van een provisie voor eventuele schade, ontbrekende artikelen, of schoonmaakkosten.

8.5 INRICHTING - INVENTARISATIE - INTERN REGLEMENT:

De aanbieder is verantwoordelijk voor de kwaliteit en kwantiteit van de interieurvoorzieningen die geschikt moet zijn voor het aantal personen dat in de beschrijving wordt vermeld.
Hiertoe wordt een inventarisatie opgemaakt bij aankomst van de gebruiker en wordt een eventueel intern reglement gecommuniceerd.
Op de dag van vertrek wordt opnieuw een inventarisatie opgemaakt.
Deze documenten zijn de enige referenties in geval van een geschil met betrekking tot interieurvoorzieningen. In geval er artikelen ontbreken of kapot zijn of als er specifieke problemen zijn, moet de klant dit binnen 48 uur na aankomst doorgeven aan de aanbieder ter plaatse.

8.6 OVERLAST :

Noch VPG, noch de aanbieder zijn aansprakelijk voor onregelmatigheden en/of verstoring van het genot voortvloeiend uit het slecht functioneren van waterleiding, elektriciteits- en telefoonnet.

8.7 VERPLICHTINGEN VAN DE GEBRUIKER:

De gebruiker moet zich als een redelijk persoon gedragen en toezien op het onderhoud van de accommodatie.
Het gehuurde goed mag op geen enkel moment bewoond worden door meer dan het aantal personen dat in de beschrijving vermeld is. Indien er zich meer personen in de accommodatie bevinden, kan de aanbieder extra huur vragen of eisen dat de persoon/personen die te veel zijn de accommodatie verlaten.
Het is eveneens verboden tenten of caravans in de tuin van de accommodatie te plaatsen.
Voor uitzonderlijke evenementen (huwelijken, recepties) is voorafgaande toestemming van de aanbieder vereist.
De gebruiker gooit geen voorwerpen in wasbak, bad, bidet, gootsteen, , wc etc. die de leidingen kunnen verstoppen, indien hij dit wel doet, is hij de kosten voor herstel van de voorzieningen verschuldigd.
Vanwege problemen door drukte die zich in het hoogseizoen kunnen voordoen, wijzen VPG en de aanbieder elke aansprakelijkheid af voor reparaties die tijdens het verblijf moet worden uitgevoerd. De aanbieder verplicht zich ertoe alles in het werk te stellen een snelle en efficiënte interventie te bewerkstelligen.

De gebruiker kan geen korting op de huur claimen voor dringende niet te voorziene reparaties die tijdens het verblijf uitgevoerd moeten worden.
Toegang tot het zwembad en golfslagbad is verboden voor kinderen zonder begeleiding van een volwassenen.
Toegang tot de hammam en de sauna is verboden voor kinderen. Toegang voor zwangere vrouwen tot de bovengenoemde voorzieningen vindt geheel op hun eigen verantwoordelijkheid plaats.

De gebruikers moeten een WA-verzekering afsluiten voor de duur van hun verblijf. 'zie artikel 16 VERZEKERINGEN.

ARTIKEL 9 - FINANCIËLE VOORWAARDEN

9.1 - PRIJZEN EN BELASTINGEN

9.1.1 - Algemene bepalingen

De beschrijvingen van de prestatie die op de site worden aangeboden geven voor elke prestaties aan welke elementen in de prijs zijn inbegrepen en of er eventueel bijzondere voorwaarden van toepassing zijn. De vermelde prijzen zijn de prijzen die gelden op de dag van reservering.

Alle prijzen worden weergegeven in euro's, inclusief alle belastingen, behalve administratiekosten en/of leveringskosten Conform de BTW-regeling op de bijdrage van reisagenten, wordt op de facturen die uitgegeven worden door VPG niet de BTW vermeld die op de verkochte prestaties wordt berekend.

Naast deze prijs factureert VPG aan de gebruiker een vast bedrag, de zogenaamde "administratiekosten" die niet in de prijs zijn inbegrepen en betrekking hebben op de kosten voor de verwerking van de bestelling en als volgt zijn vastgesteld:

 • voor elke bestelling voor de aanbiedingen in België, Europa en het Middellandse Zeegebied: 15 euro incl. BTW per dossier,

Wij wijzen u erop dat bepaalde aanvullende belastingen en kosten in rekening gebracht kunnen worden (verblijfsbelasting, toeristenbelasting, kosten voor visa en/of toeristenkaart…) die in bepaalde landen door de overheid worden opgelegd Deze extra belastingen zijn niet in de prijs van de aanbieder inbegrepen en komen ten laste van de gebruiker die deze ter plaatse moet betalen.

Daarnaast en indien niet uitdrukkelijk anders vermeld, is meestal niet in de prijs inbegrepen alle persoonlijke of extra uitgaven, zoals verzekeringen, verzendkosten van tickets en vervoersbewijzen, kosten voor extra bagage, parkeerkosten op de luchthaven, kosten voor inentingen, kosten voor van de stomerij, voor de telefoon, voor drankjes, room service, fooien en zelfs excursies en het gebruik van sportvoorzieningen en meestal voor elke prestatie die niet uitdrukkelijk is inbegrepen in het overzicht van de bestelling.

Indien de bestelling een accommodatie omvat, wordt de prijs berekend op basis van het aantal nachten en niet op basis van het aantal hele dagen.

9.1.2 - Bijzondere bepalingen met betrekking tot toeristische arrangementen

De prijs van de toeristisch arrangementen kan op verzoek van de aanbieder tot 31 dagen voor de datum van vertrek worden gewijzigd afhankelijk van schommelingen, zoals stijgingen van de brandstofprijs, wettelijke of reglementaire heffingen of de wisselkoers.

Deze wijzigingen worden proportioneel in de prijs van de prestatie doorberekend

In geval van een stijging die minder dan of gelijk is aan 40 euro per passagier op een middellange vlucht (1 tot 5 uur) en 60 euro per passagier op een lange vlucht (meer dan 5 uur), wordt het bedrag automatisch van uw bankpas afgeboekt en ontvangt u hierover een bericht.

In geval de stijging meer bedraag dan 41 euro per passagier op een middellange vlucht en meer dan 61 euro per passagier op een lange vlucht, informeren wij u hierover en hebt u de mogelijkheid uw bestelling kosteloos te accepteren of te annuleren volgens de voorwaarden zoals vermeld in de bepalingen van artikel 14.1 van deze algemene voorwaarden. Zonder reactie van uw kant en na een herinnering , wordt het bedrag automatisch afgeboekt.

De prijs wordt berekend op basis van het aantal nachten en niet op basis van het aantal hele dagen. Per overnachting beschikt u over de kamer van 14.00 uur tot uiterlijk 10.00 uur de volgende dag.

9.1.3 - Bijzondere bepalingen met betrekking tot alleen vluchten

In geval van schommelingen van het bedrag van belastingen, passagiersheffingen en/of extra brandstofkosten die door de overheid en/of luchtvaartmaatschappijen worden toegepast, worden deze volledig en direct verrekend in de prijs van alle producten vanaf de datum van inwerkingtreding, inclusief voor klanten die al zijn ingeschreven en die de bijbehorende prestatie reeds hebben betaald

9.1.4 Bijzondere bepalingen met betrekking tot dynamische arrangementen

U hebt gekozen voor het combineren van afzonderlijk te koop aangeboden prestaties op de site waaronder een vlucht. Het tarief en de beschikbaarheid van de vluchten kan snel veranderen tijdens het telefonische of online inkoopproces. Wij kunnen u dus geen tarief garanderen voor het einde van de transactie.

9.2 - BETALING

Alle bestellingen moeten worden betaald in euro

Betaling van elke bestelling gaat met een bankpas of via de volgende betaalmiddelen:
 • VISA-cards met een driekleurige band aan de zijkant (blauw, wit, geel) en een hologram van een duif,
 • EuroCard/MasterCard herkenbaar aan het MC hologram

De gebruiker verklaart dat hij bevoegd is tot het gebruik van de bankpas die hij gebruikt en dat deze pas voldoende dekking biedt voor de betaling van de bestelling. De betalingsverplichting die via bankpas is aangegaan is bindend. De betaling kan alleen in geval van verlies, diefstal of frauduleus gebruik van de pas geblokkeerd worden. Behalve deze wettelijk erkende gevallen maakt de houder van de pas zich schuldig aan fraude met bankpassen. Het recht om een betaling te blokkeren mag met name niet gebruikt worden vanwege uitsluiting van het recht tot herroeping (vgl. artikel 13 hierna). Bij elke betaling per bankpas heeft de gebruiker de keuze om al dan niet zijn bankpasgegevens op te slaan om volgende betalingen te faciliteren. De gebruiker moet vervolgens de vervaldatum van zijn bankpas bevestigen om toekomstige betalingen te valideren. Ne 2 mislukte pogingen voor bevestiging van de vervaldatum, worden de bankpasgegevens van de gebruiker automatisch verwijderd. Als de gebruiker de opgeslagen bankpasgegevens wil verwijderen, kan hij dit op elk moment doen in de rubriek "Mijn account".

Voor bepaalde prestaties heeft de gebruiker de mogelijkheid om een voorschot van 30% te betalen op het moment van reservering. In geval van betaling van een voorschot van 30% per bankpas wordt het saldo van 70% van de bestelling 32 dagen voor vertrek van automatisch afgeboekt van de bankrekening die gebruikt is voor bestelling. De gebruiker kan op elke moment geanticipeerd het saldo telefonisch betalen via tel. 02 808 32 16. Alle informatie met betrekking tot het voorschot van 30% en de betaling van het saldo wordt vermeld in de bevestiging van de bestelling.


In elk geval, wanneer de reservering 30 dagen voor vertrek niet in zijn geheel is betaald, dan is VPG verplicht deze te annuleren. In dit geval, kunnen annuleringskosten in rekening worden gebracht, overeenkomstig artikel 14.2 van de huidige overeenkomst.

9.3 - WISSELKOERS

De wisselkoersen die op de site vermeld kunnen zijn, worden uitsluitend ter indicatie vermeld. De firma VPG garandeert in geen geval of deze correct zijn en is niet verantwoordelijk of ze overeenkomen in real time.

ARTIKEL 10 - VERSTREKKEN VAN REISDOCUMENTEN

10.1 - ALGEMENE BEPALINGEN

Het verstrekken van de documenten met betrekking tot de prestaties (tegoedbon, informatieblad, oproep luchthaven en/of vervoersbewijs…) vindt via e-mail plaats.

De gebruiker moet een e-mailadres of een telefoonnummer aan VPG verstrekken waarop VPG van maandag tot en met vrijdag van 09.30 tot 18.00 uur bepaalde documenten kan verzenden voor zijn reis.

In het geval u vijf dagen voor vertrek (indien u uw bestelling meer dan vijf dagen voor vertrek hebt geplaatst) geen reisdocumenten hebt ontvangen, moet u contact opnemen met VPG.

Indien u hierom uitdrukkelijk verzoekt kunnen deze reisdocumenten u in een papieren versie of een andere leveringswijze verstrekt worden, op voorwaarde dat dit haalbaar is met het oog op de datum van uw bestelling, uw vertrekdatum en in voorkomende gevallen de plaats van vertrek. VPG factureert een forfaitair bedrag van 50 euro incl. BTW per bestelling, en exclusief de verzendkosten.

In alle gevallen waarin de gebruiker verkeerde gegevens heeft verstrekt, wijst VPG alle aansprakelijkheid af bij niet-uitvoering of verkeerde uitvoering van de reis door het niet ontvangen van de reisdocumenten.

ARTIKEL 11 - Administratieve en gezondsheidsformaliteiten

Om te reizen hebt u een geldig paspoort of nationale identiteitskaart nodig. Met andere documenten kan niet gereisd worden, dit geldt voor zowel volwassenen, kinderen als baby's.

Meestal is een geldig paspoort vereist voor de bestemmingen buiten de Europese Unie. Sommige landen vereisen dat een paspoort langer dan zes maanden geldig s na de retourdatum en dat u in het bezit ben van een retourticket of een enkele reisticket en voldoende financiële middelen.

Minderjarigen moeten in het bezit zijn van een identiteitsbewijs op hun naam. Bijschrijving van minderjarigen in het paspoort van de ouders is vanaf heden niet meer mogelijk. Minderjarigen moeten dus in het bezit zijn van hun eigen individuele paspoor

VPG accepteert in geen geval inschrijving van een minderjarige zonder begeleiding. VPG kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor een geval waarin buiten haar weten om en ondanks dit verbod een minderjarige zonder begeleiding wordt ingeschreven voor een reis.

Bovendien wijst VPG gebruikers erop dat sommige landen vereisen dat passagiers kunnen aantonen dat zij een bijstands-/repatriëringverzekering hebben afgesloten als voorwaarde voor afgifte van een visum.

De administratieve/gezondheidsformaliteiten die vereist zijn voor uitvoering van uw reis worden u ter indicatie meegedeeld voor bestelling in de beschrijving van onze prestaties

VPG wijst de gebruiker op het feit dat het zijn verantwoordelijkheid is kennis te nemen van deze formaliteiten waaraan moet worden voldaan om naar het land van bestemming te reizen en eventueel voor een tussenstop.

VPG wijst de gebruiker tevens op de noodzaak kennis te nemen van de informatie met betrekking tot gezondheidsrisico's die geconstateerd zijn door de gezondheidsautoriteiten van de plaats van bestemming en transit en de aanbevelingen en maatregelen die voor de gezondheid zijn genomen tegen deze risico's, voor vertrek van de Begunstigen en tijdens hun verblijf.

Bovendien raden wij u ter voorbereiding op uw reis en ongeacht uw nationaliteit aan alle informatie over het te bezoeken land en over de administratieve en gezondheidsformaliteiten te bekijken op de volgende sites http://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/, waarbij u ook moet denken aan landen waardoor u reist tijdens transits of excursies.

Het voldoen aan de formaliteiten en de daarbij behorende kosten zijn voor uw rekening.

De formaliteiten worden vermeld op de site zijn Belgische nationaliteit. Ingezetenen van andere landen moeten voor inschrijving informatie inwinnen bij de bevoegde instanties van hun land van herkomst en van de landen van bestemming en transit.

Er kunnen zich tussen het verschijnen van de informatie op de site en de datum van vertrek van de gebruiker wijzigingen voordoen. VPG raadt de gebruiker daarom aan de site vlak voor vertrek te raadplegen.

Ten slotte is het uw verantwoordelijkheid om strikt te voldoen aan de formaliteiten en ervoor te zorgen dat uw naam en voornaam vermeld zijn op uw reisdocumenten (reserveringen, tickets, tegoedbonnen) en dat deze overeenkomen met de namen die vermeld zijn op paspoort, identiteitskaart, visa, etc.

Indien u vanwege niet-naleving van deze administratieve en gezondheidsformaliteiten niet in of uit kunt stappen, wordt de betaalde prijs in geen geval terugbetaald. VPG betaalt evenmin de kosten van boetes en/of heffingen die voortvloeien uit niet-naleving van de douaneregels of gezondheidsreglementen van het bezochte land.

ARTIKEL 12 - BEWIJS

Onder toepassing van de bepalingen van artikel 1316-2 van het Franse Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat behalve in geval van een kennelijke fout van VPG, de gegevens die in de informatiesystemen van VPG en/of haar partners en/of aanbieders vermeld staan met name de gebruikte e-mailtools, als bewijs gelden van de geplaatste bestelling en de uitvoering van de verplichtingen van de partijen. De gegevens die bewaard zijn op computer- of elektronische support gelden als bewijs en als deze worden aangevoerd door VPG in een geschil- of andere procedure, zijn ze ontvankelijk, geldig en uitvoerbaar tussen de partijen op dezelfde manier en onder dezelfde voorwaarden en met dezelfde bewijskracht als elke document dat schriftelijk zou zijn opgesteld, ontvangen en bewaard.

ARTIKEL 13 - RECHT VAN HERROEPING

Onder toepassing van de bepalingen van artikel L 121-21-8 van de Franse consumentenwet zijn de prestaties die worden aangeboden op de site door VPG niet onderworpen aan de toepassing van het recht van herroeping zoals voorzien in de artikelen L 121-21 en volgende van de consumentenwet met betrekking tot verkoop op afstand. Derhalve zijn de prestaties die besteld zijn op de site uitsluitend onderworpen aan de annulering- en wijzigingsvoorwaarden voorzien in deze algemene verkoopvoorwaarden en kan de gebruiker geen beroep doen op het herroepingsrecht.

ARTIKEL 14 – ANNULERING – WIJZIGING – OVERDRACHT DOOR DE GEBRUIKER

14.1 - ANNULERINGS- EN WIJZIGINGSMODALITEITEN

14.1.1 Algemene bepalingen

Elk verzoek tot annulering of wijziging van uw bestelling moet per elektronische post door VPG worden ontvangen op het volgende adres: [email protected] of rechtstreeks op de site in de rubriek "Mijn account", "Mijn bestelling" door te klikken op "Annuleringsaanvraag" of "Wijzigingsaanvraag"..

VPG stuurt u in voorkomende gevallen per e-mail de bevestiging van ontvangst van uw annulerings- of wijzigingsaanvraag. Zonder deze e-mail kan de wijziging of annulering niet worden verwerkt. Het is uw verantwoordelijkheid om te controleren of u de bevestigingse-mail hebt ontvangen.

Ten behoeve van rechtszekerheid en transparantie wijst VPG u in deze e-mail op de annulerings- en wijzigingskosten zoals voorzien in deze algemene voorwaarden in de artikelen 14.2 en 14.3 hieronder en verzoekt u binnen de aangegeven termijn de volgende e-mail terug te sturen "Ik heb kennis genomen van het bedrag van de annuleringskosten (of wijzigingskosten) die hieronder zijn vermeld, en bevestig de annulering (of wijziging) van mijn prestatie. Naam, voornaam dossiernummer" met vermelding "goed voor akkoord" om uw annulerings- of wijzigingsaanvraag te bevestigen.

Alleen het verzenden van deze e-mail geldt als definitieve aanvraag van annulering of wijziging. Het versturen van een dergelijke e-mail buiten na het verstrijken van de termijn kan de kosten verhogen van de annulerings- of wijzigingsdrempel voorzien in de artikelen 14.2 en 14.3 hieronder, aangezien de reservering wordt aangehouden zolang de e-mail niet is ontvangen en VPG zelf gebonden is jegens de aanbieder waarbij zij de prestatie heeft gereserveerd;

In geval van wijziging of annulering en na aftrek van de verschuldigde bedragen op grond van de bepalingen van de artikelen 14.2 en 14.3 van deze algemene voorwaarden, retourneert VPG u binnen een redelijke termijn alle eerder betaalde bedragen, onder voorbehoud van eventuele bijzondere bepalingen aangaande bepaalde prestaties zoals bedoeld in artikel 14.1.2 hieronder.

De annulering of wijziging van uw prestatie om ongeacht welke reden ontslaat u niet van de verplichting tot betaling van de bedragen die u verschuldigd bent aan VPG op grond van de bepalingen van dit artikel.

VPG wijst de gebruiker erop dat externe kosten of kosten die niet zijn inbegrepen in de prestatie, en die al zijn aangegaan door de gebruiker, zoals bijvoorbeeld de aanvraag van visa, andere reisdocumenten, vervoer van en naar luchthavens, inentingen... niet worden terugbetaald.

Als u een annuleringsverzekering hebt afgesloten herinneren wij u eraan dat u direct de verzekeraar moet informeren over annulering en elk ander incident volgens de voorwaarden en termijnen vermeld in het verzekeringscontract.

14.1.2 - Bijzondere bepalingen met betrekking tot bepaalde prestaties

 • Bij wijze van uitzondering kunnen voor bepaalde prestaties of arrangementen bijzondere annuleringsvoorwaarden gelden die in afwijking van de algemene bepalingen hierboven van toepassing zijn. Deze bijzondere voorwaarden zijn vermeld in de beschrijving.
 • Les prestations de loisirs ne sont ni reprises ni échangées.
 • Met betrekking tot toeristisch arrangementen, apartment hotels en seizoensverhuur herinnert VPG de gebruiker eraan dat elk afgebroken of verkort verblijf of niet gebruikte prestatie vanwege de gebruiker om ongeacht welke reden, bijvoorbeeld no-show of te late aankomst op een ontmoetingsplaats. In geval van annulering vanwege te weinig deelnemers, minstens 22 dagen voor vertrek, kan de klant geen aanspraak maken op vergoeding.
 • Verzekeringen worden nooit terugbetaald.
 • Administratiekosten worden nooit terugbetaald.

14.2 - DREMPEL EN KOSTEN IN GEVAL VAN ANNULERING DOOR DE GEBRUIKER

De annulering van uw prestatie brengt kosten met zich mee die aan uw worden gefactureerd volgens de onderstaande drempels.

Wij herinneren eraan dat elektronisch tickets, bij bestelling worden afgegeven.

14.2.1 Voor alleen vluchten

Lijnvluchten:
Na afgifte van het ticket Annulering voor of na vertrek 100 % van het totaalbedrag incl. BTW
En cas de non présentation ou de présentation hors délais 100% du montant total TTC
En cas de non restitution du billet 100 % du montant total TTC

Wij herinneren eraan dat elektronisch tickets, bij bestelling worden afgegeven.

14.2.2 Voor alleen hotel, apartment hotels

Alleen hotel en apartment hotel
+ 30 dagen voor vertre 30% van het totaalbedrag incl. BTW
Tussen 30 en 16 dagen voor vertrek 55% van het totaalbedrag incl. BTW
Tussen 15 en 7 dagen voor vertrek 75% van het totaalbedrag incl. BTW
Minder dan 7 dagen voor vertrek en na vertrek 100% van het totaalbedrag incl. BTW

14.2.3 Voor recreatie en restaurant

Verzorging per dag
Annulering voor of na de geplande datum van de prestatie 100% van het totaalbedrag incl. BTW
14.2.4 Voor toeristische arrangementen en cruises
A + 30 dagen voor vertrek: 30% van het totaalbedrag incl. BTW Tussen 30 en 16 dagen voor vertrek: 55% van het totaalbedrag incl. BTW Tussen 15 en 7 dagen voor vertrek: 75% van het totaalbedrag incl. BTW Minder dan 7 dagen voor vertrek: en na vertrek 100% van het totaalbedrag incl. BTW

14.2.5 Voor dynamisch arrangement

A + 30 dagen voor vertrek 30%: van het totaalbedrag incl. BTW excl. vlucht + 100% van het bedrag van de vlucht incl. BTW
Tussen 30 en 16 dagen voor vertrek: 55% van het totaalbedrag incl. BTW + 100% van het bedrag van de vlucht incl. BTW
Tussen 15 en 7 dagen voor vertrek: 75% van het totaalbedrag incl. BTW + 100% van het bedrag van de vlucht incl. BTW
Minder dan 7 dagen voor vertrek: en na vertrek 100% van het totaalbedrag incl. BTW + 100% van het bedrag van de vlucht incl. BTW


14.2.6 Voor seizoensverhuur

Het bijzondere geval van annulering van prestaties met betrekking tot seizoensverhuur is voorzien in de specifieke voorwaarden van de aanbieder die vermeld zijn in de beschrijving van het aanbiedingen Bij afwezigheid van bijzondere voorwaarden zijn de volgende annuleringsvoorwaarden van toepassing Prestatie alleen seizoensverhuur

+ 45 dagen voor vertrek 30% van het totaalbedrag incl. BTW Tussen 44 en 30 dagen voor vertrek 55% van het totaalbedrag incl. BTW Tussen 29 en 16 dagen voor vertrek 75% van het totaalbedrag incl. BTW Minder dan 15 dagen voor vertrek en na vertrek 100% van het totaalbedrag incl. BTW
DREMPEL EN KOSTEN IN GEVAL VAN WIJZIGING DOOR DE GEBRUIKER

14.3.1 Voor al onze prestaties zijn de volgende kosten van toepassing:
- Administratiekosten voor de wijziging: € 16 per dossier
- Kosten leveranciers in verband met wijziging

ARTIKEL 15 - ANNULERING EN WIJZIGING DOOR DE FIRMA VPG EN/OF HAAR AANBIEDERS

15.1 alleen een vlucht

De dossiers vervoer door de lucht worden ter technische acceptatie voorgelegd aan onze ticketservice die aan kan geven dat uitgifte van een ticket niet mogelijk is. Sommige maatschappijen (met name kleine maatschappijen die binnenlandse vluchten verzorgen en sommige low cost-maatschappijen hebben deelovereenkomsten gesloten met luchtvaartsystemen waardoor plaatsen gereserveerd kunnen worden zonder dat tickets in Frankrijk kunnen worden uitgegeven. In het laatste geval informeert VPG de gebruiker hierover binnen 48 uur na bevestiging van de inschrijving van de bestelling en probeert een ander vervoer door de lucht met nieuwe tariefvoorwaarden te organiseren
Als uitgifte van tickets plaatsvindt na reservering en de vervoerder geen elektronisch ticket toestaat, als fysieke verzending van het ticket niet mogelijk is binnen de beschikbare tijd en volgens dezelfde voorwaarden geen andere oplossing mogelijk is, behoudt de organisator zich het recht voor kosteloos de reservering te annuleren en de betaalde prijs terug te betalen.
U wordt er nogmaals aan herinnert dat VPG voor de ticketverkoop alleen optreedt als tussenpersoon tussen de vervoerder en de gebruiker. De vervoerder kan VPG voor sommige vluchten, bepaalde data of om van gunstige tarieven te kunnen profiteren, bepaalde uitgifteregels opleggen zoals uitgifte van tickets binnen een maximum termijn na reservering, toegang tot tarieven die alleen voor ingezetenen van bepaalde landen gelden. Indien deze regels van de vervoerder door VPG toegepast moeten worden op de gebruiker, heeft VPG het recht de reservering kosteloos te annuleren en de betaalde prijs terug te betalen.

In alle gevallen worden bij annulering van een vlucht door de luchtvaartmaatschappij alle betaalde bedragen terugbetaald en kan VPG niet aansprakelijk worden gesteld voor een vergoeding.

15.2 een toeristisch arrangement

Als VPG uw reis moet annuleren, wordt u hierover geïnformeerd en worden alle betaalde bedragen onmiddellijk terugbetaald, de bepalingen van artikel R 211-10 van het Franse Wet voor Toerisme zijn van toepassing (vgl. artikel 21 hierna).

Indien er zich voor vertrek een wijziging voordoet zijn de bepalingen van artikel R 211-9 van toepassing (vgl. artikel 21 hierna).(cf. article 21 ci-après).

15.3 15.3 een dynamisch arrangement

In het geval de gebruiker twee afzonderlijke prestaties combineert die VPG op de site aanbiedt, worden de bedragen van de door de aanbieder geannuleerde prestatie zo snel mogelijk aan u terugbetaald, zonder dat VPG verplicht is tot terugbetaling van andere prestaties die de gebruiker heeft gekocht op de sites.

VPG ne saurait par ailleurs être tenue responsable des modifications intervenues dans l’une ou l’autre des prestations assemblées par l’Utilisateur lui-même.

15.4 alle andere prestaties

Voor alle prestaties die niet vallen onder de artikelen 14.2 tot 14.3, betekent annulering of wijziging de terugbetaling aan de gebruiker binnen de door de aanbieders opgelegde termijnen, zonder dat VPG aansprakelijk kan worden gesteld voor enige vergoeding.

VPG herinnert eraan dat zij evenmin aansprakelijk kan worden gesteld voor alle andere wijzigingen die niet vallen onder de wijzigingen vermeld in de artikelen 15.2 tot 15.3 hierboven.

ARTIKEL 16 - VERZEKERINGEN

Verzekeringen zijn niet inbegrepen in de prijs van de prestaties die op de sites worden aangeboden.

VPG raadt u daarom aan om bij bestelling eveneens een verzekering af te sluiten voor de gevolgen van bepaalde gevallen van annulering, evenals een verzekering die bijvoorbeeld de kosten van repatriëring dekt bij ongevallen en ziekte.

Afhankelijk van het aanbod kunt u kiezen voor een verzekering bij Mondial Assistance met een formule "Annuleringsverzekering" (contract nr. 340.007), een formule "Bijstandsverzekering" (contract nr. 340.033), een formule "Ski annulering" (contract nr. 340.034), een formule "Ski multirisico" (contract nr. 340.035) of een verzekering seizoensverhuur" (contract nr. 4.091.405 (Optie2), met een formule annulering door de huurder, onderbreking verblijf, schade aan goederen en wettelijke aansprakelijkheid)

Als u een verzekering afsluit is de polis voor validering van de bestelling toegankelijk via een link "verzekeringsvoorwaarden" in het overzicht van de bestelling. In alle gevallen moet u het verzekeringscontract alvorens u het afsluit zorgvuldig lezen (met name de uitzonderingen, beperkingen en de toepassingsvoorwaarden van de verzekering).

De firma VPG wijst de gebruiker erop dat het afsluiten van een verzekeringscontract op de site definitief is, dat wil zeggen dat het contract achteraf niet kan worden gewijzigd, vervangen of geannuleerd.

Volgens verordening nr. 2005-648 van 6 juni 2005 inzake verkoop op afstand van financiële diensten, is geen herroepingsrecht van toepassing op reis- en bagage- verzekeringscontracten (artikel L 112-2-1 van het Franse Wetboek Verzekeringen).

De premie van de verzekering blijft eigendom van de verzekeraar en kan niet worden terugbetaald, behalve in geval van opzegging door VPG zonder dat dit te wijten is aan de gebruiker. Schadegevallen worden rechtstreeks bij de verzekeringsmaatschappij aangegeven volgens de voorwaarden van het afgesloten verzekeringscontract. Bij verhuur van gemeubileerde seizoensaccommodaties varieert de betekenis van wettelijke aansprakelijkheid per land en kan VPG niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van ongevallen, verlies, diefstal, brand, waterschade, letsel, etc...

De gebruiker moet bij aankomt aan de aanbieder een bewijs tonen van een WA-verzekering van het type "gebruik reis en verblijf" dat verkrijgbaar is bij uw verzekeringsmaatschappij.

De aanbieder, de eigenaar en VPG wijzen alle aansprakelijkheid af voor verhaal van hun verzekeringsmaatschappij bij de huurder bij schadegevallen.

Er worden annulerings-, schade- en WA- verzekeringen aangeboden op onze site.

De aanbieder moet ervoor zorgen dat de eigenaar alle vereiste verzekeringen heeft afgesloten voor verhuur van het goed en zijn activiteiten als verhuurder. VPG kan niet aansprakelijk worden gesteld voor niet-naleving van deze formaliteiten waarvoor uitsluitend de eigenaar verantwoordelijk is

ARTIKEL 17 - RECLAMATIE

Alle commerciële reclamaties of met betrekking tot de kwaliteit van de prestaties moeten zo snel mogelijk, en uiterlijk 30 dagen na uw retourdatum schriftelijk worden gericht aan het volgende adres:

U ontvangt uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst een bewijs van ontvangst en verwerking van uw reclamatie.

Reclamaties worden aanvaard voor zover deze betrekking hebben op problemen die eerder zijn gemeld tijdens de uitvoering van de prestatie, schriftelijk en ter plaatse bij de aanbieder en schriftelijk (brief, fax of e-mail) gericht aan VPG zodat VPG en/of haar aanbieders een oplossing kunnen zoeken en de schade beperken die u eventueel hebt geleden en om tevens de schade voor de firma VPG te beperken in geval de fout aan een van haar aanbieders te wijten zou zijn. De tijdens de uitvoering van de prestatie gemelde reclamatie helpt hem een betere verdediging voor te bereiden.

De firma VPG herinnert gebruikers eraan dat zij individuele reizen aanbiedt, alle reclamaties moeten dus individueel worden ingediend, dat wil zeggen per bestelling. Er wordt geen gevolg gegeven aan collectieve reclamaties of petities.

Ten slotte wil de firma VPG u wijzen op het feit dat het aan de gebruiker is om voor bestelling informatie in te winnen over eventuele plaatselijke evenementen zoals carnaval, religieuze feesten, nationale feestdagen, andere feestdagen, etc. die van invloed kunnen zijn op het goede verloop van zijn reis, en dat op grond hiervan geen reclamaties ingediend kunnen worden bij de firma VPG.

ARTIKEL 18 - BEMIDDELING


In geval van een geschil over de geldigheid, interpretatie, uitvoering of niet-uitvoering, wijziging of opzegging van een contract proberen de gebruiker en VPG tot een minnelijke oplossing te komen. Indien de gebruiker of VPG van mening is dat geen afdoende oplossing gevonden kan worden voor de reclamatie die geformuleerd is volgens de voorwaarden van artikel 17 van deze algemene voorwaarden, kan deze partij het geschil voorleggen aan een mediator voor toerisme en reizen. Ter informatie, de procedure van de mediator voor toerisme en reizen is gratis zelfs als de gebruiker het initiatief hiertoe neemt.

ARTIKEL 19 - AANSPRAKELIJKHEID

19.1 - Voor gebruik van de site

VPG garandeert niet dat de site vrij is van anomalieën, fouten en bugs, noch dat deze gecorrigeerd kunnen worden, of dat de site functioneert zonder onderbrekingen en storingen, noch dat deze zonder uitzondering compatibel is met alle hardware .

VPG is niet aansprakelijk voor een slechte werking ten gevolge van programma's van derden.

Onder deze omstandigheden kan VPG niet aansprakelijk worden gesteld voor voorzienbare of onvoorzienbare, materiële of immateriële schade die voortvloeit uit het gebruik of de volledige of gedeeltelijke onmogelijkheid van het gebruik van de site.

VPG kan niet alle sites controleren waarop zij hypertext-links heeft die bedoeld zijn voor om zoekopdrachten van gebruikers te faciliteren en VPG is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze sites.

De gebruiker verklaart door het accepteren van deze algemene verkoopvoorwaarden de kenmerken en beperkingen van internet te kennen, met name inzake de technische prestaties van applicaties en de beveiliging van berichten en gegevens.

19.2 - Voor prestaties

VPG kiest haar aanbieders zorgvuldig en ziet toe op naleving van de contractuele verplichtingen jegens gebruikers bij alle bestellingen

In geval van toeristische arrangementen is VPG niet aansprakelijk voor niet-uitvoering of onjuiste uitvoering van de hele of een deel van de contractuele prestaties vanwege een fout van de gebruiker, vanwege overmacht of onvoorzienbare en onoverkomelijke feiten, vanwege een derde die niets te maken heeft met de levering van de contractuele prestatie. In het geval VPG aansprakelijk zou zijn geldt een maximale vergoeding zoals voorzien in artikel L211-16 van het Franse Wetboek van Toerisme.

Voor alle andere prestaties kan VPG alleen aansprakelijk worden gesteld in geval de gebruiker aantoont dat VPG een fout heeft begaan.

ARTIKEL 20 - BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS


Door lid te worden van voyageprive.com, accepteert u per e-mail van Voyage Prive newsletters, informatie en/of commerciële aanbiedingen met betrekking tot reizen te ontvangen.

Als lid van Voyage Privé kunt u uw voorkeuren en abonnementfrequenties zelf instellen in de rubriek "Mijn abonnementen".

Er is een abonnementlink aanwezig in alle voyageprive.com berichten, zodat u op elke moment de ontvangst van berichten kunt stopzetten.

Als u lid wordt van de club voyageprive.com, geeft u Voyage Privé toestemming om uw e-mailadres en/of alle gegevens met betrekking tot inschrijving door te geven aan haar partners voor commerciële prospectiedoeleinden.

Voyage Privé verplicht zich tot het vermelden van een link voor het opzeggen van het abonnement in alle berichten van partners zodat u op elke moment de ontvangst van deze berichten kunt stopzetten. Als u meer informatie wilt over dit gebruik en uw rechten op niet-verspreiding van deze informatie aan reclamebureaus, klikt u op deze link.

Wat is een cookie?

Een cookie is een bestandje dat op een computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen als u op internet surft. Via cookies kan een internetsite uw computer herkennen. Ze worden vooral gebruikt om uw keuzen en voorkeuren te onthouden. Ze brengen geen schade toe aan uw apparaat. Via cookies kunnen pagina's die u eerder hebt bekeken sneller worden weergegeven of kan inhoud gepersonaliseerd worden. U hebt de mogelijkheid cookies te deactiveren of installatie te voorkomen (zie de rubriek "help" van uw browser voor het instellen van de functies).

Hoe werkt dat op Voyage Privé?

Als u op Voyage Privé surft, geeft u ons toestemming om bepaalde gegevens te verzamelen. Deze gegevens worden gebruikt om u aanbiedingen te verbeteren zodat deze beter passen bij uw behoeften zowel op de site als via de newsletters. Deze cookies kunnen door ons en derden ook geregistreerd worden voor metingen en retargeting campagnes. De informatie van de cookies kan tot 5 jaar bewaard worden. U kunt op elk moment cookies verwijderen (zie de rubriek "help" van uw internetbrowser om de functies in te stellen). Let op: als u bepaalde cookies weigert, kunt u niet alle functies van onze site gebruiken. Als u reclamecookies weigert, wil dat niet zeggen dat u geen online reclame meer ontvangt. Dit wil zeggen dat de reclame die u ziet niet langer gebaseerd is op uw voorkeuren en gebruikersgedrag en dus minder interessant is voor u.

Welke types cookies gebruikt Voyage Privé?

Technische cookies: deze zijn onmisbaar voor het goed functioneren van onze service. Functionele cookies: deze onthouden uw voorkeuren. Ze zijn niet onmisbaar, maar helpen de inhoud en functie aan te passen en te verbeteren. Analytische cookies: deze observeren de manier waarop u de site gebruikt. De gegevens die wij verzamelen omvatten voornamelijk de pagina's die u bekijkt, opent en sluit, het type browser en support dat u gebruikt en informatie over het aantal klikken dat op een bepaalde pagina wordt gebruikt. Deze verzamelde gegevens blijven anoniem en geven uw identiteit niet prijs. Reclame cookies: worden gebruikt voor weergave van reclame van Voyage Privé of derden op de site. Dit wordt "retargeting" genoemd. Deze zijn gebaseerd op uw zoekopdrachten op onze site, bijvoorbeeld op bestemmingen of thema.

Bescherming van uw persoonlijke gegevens

Voyage Privé verplicht zich tot het beschermen van de vertrouwelijkheid van al uw persoonlijke gegevens. De informatie die op de site wordt verzameld (e-mailadres, postcode) wordt verwerkt voor het versturen van de Voyage Privé newsletters. Conform de Franse wet inzake informatica en vrijheden van 6 januari 1978, gewijzigd in 2004, hebt u recht op toegang en correctie van de informatie die op u betrekking heeft, u kunt dit recht uitoefenen door een verzoek te richten aan de firma VPG, le Patio, 684 avenue du Club Hippique, 13100 Aix-en-Provence. U kunt zich tevens met legitieme redenen verzetten tegen de verwerking van uw gegevens.

ARTIKEL 22 - REPRODUCTIE VAN DE ARTIKELEN R 211-3 A R 211-13 VANHET FRANSE WETBOEK VAN TOERISME

Artikel R211-3
Onder voorbehoud van uitzonderingen voorzien in de derde en vierde alinea van artikel L. 211-7, geeft elk aanbod en elke verkoop van reis- of verblijfsprestaties aanleiding tot overhandiging van passende documenten die voldoen aan de regels in deze sectie.
Bij verkoop van vliegtickets of vervoersbewijzen van reguliere lijnen zonder prestaties voor dit vervoer, levert de verkoper de koper een of meer tickets voor de volledige reis, uitgegeven door de vervoerder of onder zijn verantwoordelijkheid. In geval van vervoer op verzoek worden de naam en het adres van de vervoerder namens wie de tickets worden uitgegeven, vermeld
De aparte facturatie van de diverse elementen van eenzelfde toeristisch arrangement ontslaat de verkoper niet van de verplichtingen die op hem rusten volgens de regels vaUitwisseling van precontractuele informatie of het verstrekken van de contractvoorwaarden vindt schriftelijk plaats. Dit kan gebeuren via e-mail onder de geldigheids- en uitvoeringsvoorwaarden voorzien in de artikelen 1369-1 tot 1369-11 van het Franse Burgerlijke Wwetboek. De naam of rechtsvorm en het adres van de verkoper en inschrijvingsnummer zoals voorzien in artikel 141-3 of de naam, het adres en inschrijving bij de federatie of unie zoals vermeld in de tweede alinea van artikel R.211-2.

Artikel R211-4
Voorafgaand aan het afsluiten van het contract, moet de verkoper de consument informatie verstrekken over de prijzen, data en andere elementen van de reis of het verblijf zoals:
1° De bestemming, de middelen, de kenmerken en categorieën van het gebruikte vervoer;
2° De accommodatie, de ligging, comfortniveau en de belangrijkste kenmerken en toeristische classificatie volgens de regels of gewoonten van het land van bestemming;
3° De aangeboden restaurantprestaties;
4° De route als het om een traject gaat;
5° De administratieve en gezondheidsformaliteiten die ingezetenen van Frankrijk en uit andere lidstaten van de Europese Unie of een ander land dat deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte, moeten voldoen, met name grensoverschrijding en de bijbehorende termijnen;
6° Bezoeken, excursies en andere services die in het arrangement zijn inbegrepen of eventueel tegen betaling beschikbaar zijn;
77° De minimale of maximale omvang van de groep voor uitvoering van de reis of het verblijf en indien het om een reis of verblijf gaat waarvoor een minimum aantal deelnemers is vereist, de uiterste informatiedatum van de consument in geval van annulering van de reis of het verblijf: deze datum kan niet later worden vastgesteld dan een en twintig dagen voor vertrek;
8° Het bedrag of percentage van de prijs dat als voorschot bij afsluiting van het contract betaald moet worden en de resterende betalingstermijnen;
9° De herzieningsmodaliteiten van de prijs zoals contractueel voorzien op grond van artikel R. 211-8;
10° De annuleringsvoorwaarden van contractuele aard;
11° De annuleringsvoorwaarden zoals gedefinieerd in de artikelen R. 211-9, R. 211-10 en R. 211-11;
12° De informatie over facultatieve afsluiting van een verzekeringscontract ter dekking van de gevolgen van annulering en een bijstandsverzekering die bepaalde bijzondere risico’s dekt, met name de kosten van repatriëring bij ongevallen of ziekte;
13° Als het contract vervoer door de lucht omvat, de informatie voor elke vlucht en onderdelen daarvan zoals voorzien in de artikelen R. 211-15 tot R. 211-18.

Artikel R211-5
De eerder aan de consument verstrekte informatie is bindend voor de verkoper, tenzij de verkoper zich hierin uitdrukkelijk het recht voorbehoudt om bepaalde elementen te wijzigen. In dat geval moet de verkoper duidelijk aangeven in welke mate deze wijziging zich kan voordoen en met betrekking tot welke elementen.
In alle gevallen moeten wijzigingen in eerder verstrekte informatie aan de gebruiker worden gecommuniceerd voor het afsluiten van het contract.

Artikel R211-6
Het contract dat is afgesloten tussen de verkoper en de koper is schriftelijk, in twee exemplaren, opgesteld waarvan een aan de koper en een aan de verkoper wordt overhandigd en ondertekend door beide partijen. Als het contract elektronisch wordt afgesloten zijn de artikelen 1369-1 tot 1369-11 van het Franse Burgerlijke Wetboek van toepassing. Het contract met de volgende clausules omvatten:
1° de naam en het adres van de verkoper, zijn borgsom en verzekeraar en de naam en het adres van de organisator;
;2° De bestemming of bestemmingen van de reis en als een reis uit meerdere delen bestaat, de verschillende periodes en data;
3° De middelen, kenmerken en categorieën van gebruikt vervoer, de data en plaatsen van vertrek en retour;
4° De accommodatie, de ligging, comfortniveau en de belangrijkste kenmerken en toeristische classificatie volgende de regels of gewoonten van het land van bestemming;
5° De aangeboden restaurantprestaties;
6° De route als het om een traject gaat;
7° De bezoeken, excursies en andere services inbegrepen in de totaalprijs van de reis of het verblijf;
8° De totaalprijs van de prestaties die wordt gefactureerd en de indicatie van eventuele herziening van de factuur op grond van artikel R. 211-8
9° Indicatie van eventuele bijdragen of belastingen in verband met bepaalde services zoals luchthavenbelasting, havenbelasting, verblijfsbelasting indien niet inbegrepen in de prijs van de geleverde prestaties;
10° De planning en de betalingsmodaliteiten; de laatste betaling van de gebruiker mag niet minder zijn dan 30% van de prijs van de reis of het verblijf en moet plaatsvinden bij overhandiging van de documenten voor de reis of het verblijf;
11° De bijzondere voorwaarden die de koper heeft gevraagd en de verkoper heeft geaccepteerd;
12° De modaliteiten op grond waarvan de koper een reclamatie kan indienen tegen de verkoper voor niet-uitvoering of onjuiste uitvoering van het contract, de reclamatie moet zo snel mogelijk, op elke manier waarvoor ontvangstbewijs van de verkoper beschikbaar is, schriftelijk aan de reisorganisator en de aanbieder van deze prestatie worden gemeld;
13° De uiterste datum van informatieverstrekking aan de koper in geval van annulering van de reis of het verblijf door de verkoper of van opzegging van de reis of het verblijf in verband met het minimale aantal deelnemers, conform de bepalingen van 7° van artikel R. 211-4;
14° De annuleringsvoorwaarden van contractuele aard;
15° De annuleringsvoorwaarden voorzien in de artikelen R. 211-9, R. 211-10 en R. 211-11;
16° Gedetailleerde gegevens met betrekking tot de gedekte risico’s en de gegarandeerde bedragen op grond van een beroepsaansprakelijkheidsverzekeringscontract van de verkoper;
17° Indicaties met betrekking tot de verzekering ter dekking van bepaalde gevallen van annulering die de koper heeft afgesloten (polisnummer en naam van de verzekeraar) en met betrekking tot het bijstandscontract voor bijzonder risico’s, met name de kosten van repatriëring bij ongevallen en ziekte; in dat geval moet de verkoper de koper een document overhandigen waarin de gedekte en uitgesloten risico’s zijn vermeld;
18° De uiterste informatiedatum van de verkoper in geval van overdracht van het contract door de koper;
19° De verplichting om aan de koper minstens tien dagen voor de geplande vertrekdatum de volgende informatie te verstrekken:a) De naam, het adres en telefoonnummer van de plaatselijke vertegenwoordiger van de verkoper of de namen, adressen en telefoonnummers van plaatselijke instanties die de consument in geval van problemen kunnen helpen of een telefoonnummer om contact op te nemen met de verkoper;b) Voor reizen van minderjarigen naar het buitenland, een telefoonnummer en adres waarop direct contact opgenomen kan worden met het kind of de verantwoordelijke op de plaats van zijn verblijf;
20° De clausule inzake opzegging en terugbetaling zonder boete van door de koper betaalde bedragen in geval van niet-naleving van de informatieverplichting van 13° van artikel R. 211-4;
21° De verplichting om aan de koper voor vertrek de vertrek- en aankomsttijden te communiceren.

Artikel R211-7
De koper kan het contract overdragen aan een cessionaris die aan dezelfde voorwaarden voldoet voor de reis of het verblijf, zolang het contract niet is uitgevoerd.
Tenzij er bepalingen zijn die gunstiger zijn voor de cedent, moet deze de verkoper via elk middel waarmee een ontvangstbewijs verkregen kan worden, minstens zeven dagen voor aanvang van de reis informeren. In geval van een cruise is deze termijn vijftien dagen. Deze overdracht is in geen geval onderworpen aan voorafgaande goedkeuring van de verkoper.

Artikel R211-8
Als het contract een uitdrukkelijke mogelijkheid tot prijswijziging omvat binnen de grenzen van artikel L. 211-12, moeten de precieze berekeningsmodaliteiten voor prijsverlaging en verhoging, prijsschommelingen en bedragen voor vervoerskosten en belastingen, de valuta die van invloed kunnen zijn op de schommelingen, de wisselkoers die gebruikt is als referentie bij vaststelling van de prijs in het contract worden vermeld.